F-ElepHant Pizza飞象比萨(大唐西市店)

¥55/人均
地址: 西安劳动南路大唐西市大润发超市3楼
电话: 029-89344396
营业时间:
  • Wi-Fi
  • 适合小聚
F-ElepHant Pizza飞象比萨(大唐西市店)主图
西安劳动南路西餐美食排行榜推荐理由: